ผลงาน

อบรม / ศึกษาดูงาน

ปี 2553

– ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

– อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training

– อบรมหลักสูตร “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปะการเป็นพิธีกร”

– ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สุดยอดเยาวชนไทย สร้างไทยสู่สากล” (Introducing the best thai youths to the international world)

ปี 2554

– อบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่

– อบรมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

– อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาบุคลากร

– อบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์

– อบรมเครื่องร่อน / เครื่องบิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

ปี 2555

– อบรมโครงการพุทธบุตร – พุทธธรรม เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา กษัตริยาธิราช

– ประชุมถอดประสบการณ์การจัดการความรู้ การสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล และนำเสนอแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาระดับชาติ

– อบรมการพัฒนาครูด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นครู

– อบรมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555″

– อบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (KruTube CHANNEL : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู)

– อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนประเภทเกมสามมิติ (KODU Game Lab for Innovative Learning)

นำเสนอผลงาน

ปี 2553

– กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปี 2554

– กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทบินนาน ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

– กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทบินนาน ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับเหรียญทอง กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

– กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

2 ความเห็น

2 thoughts on “ผลงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s