ผลงาน

อบรม / ศึกษาดูงาน

ปี 2553

- ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

- อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training

- อบรมหลักสูตร “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปะการเป็นพิธีกร”

- ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สุดยอดเยาวชนไทย สร้างไทยสู่สากล” (Introducing the best thai youths to the international world)

ปี 2554

- อบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่

- อบรมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

- อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาบุคลากร

- อบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์

- อบรมเครื่องร่อน / เครื่องบิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

ปี 2555

- อบรมโครงการพุทธบุตร – พุทธธรรม เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา กษัตริยาธิราช

- ประชุมถอดประสบการณ์การจัดการความรู้ การสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล และนำเสนอแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาระดับชาติ

- อบรมการพัฒนาครูด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นครู

- อบรมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555″

- อบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (KruTube CHANNEL : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู)

- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนประเภทเกมสามมิติ (KODU Game Lab for Innovative Learning)

นำเสนอผลงาน

ปี 2553

- กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปี 2554

- กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทบินนาน ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

- กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทบินนาน ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับเหรียญทอง กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

- กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

2 ความเห็น

2 thoughts on “ผลงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s